Algemene voorwaarden MDG Promotions bvba en handelsnamen Server colocate & Easybytes

Algemene voorwaarden MDG Promotions bvba

Definities

MDG Promotions bvba De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MDG Promotions bvba gevestigd te Schilde en alle met haar gelieerde bedrijven en handelsnamen.

Afnemer

Een natuurlijke of rechtspersoon met wie MDG Promotions bvba, Server Colocate en/of Easybytes een overeenkomst aangaat of is aangegaan.

Diensten

De diensten zoals nader gespecificeerd in de overeenkomst.
 

DIENSTEN WORDEN AUTOMATISCH HERNIEUWD TENZIJ EEN SCHRIFTELLIJKE ANNULATIE IS INGEDIEND MET EEN MINIMUM VAN 3 MAANDEN VOOR VERVALDATUM VAN DE REGISTRATIE

Domeinnaam

Een unieke naam waarmee of waaronder een website of andere Internet gerelateerde dienst of faciliteit aangeduid kan worden, bestaande uit een unieke door Afnemer gekozen naam gevolgd door een aanduiding voor een land, gebied of soort, of ander uniek soort domein, gescheiden door een punt.

DOMEINNAMEN WORDEN AUTOMATISCH HERNIEUWD TENZIJ EEN SCHRIFTELLIJKE ANNULATIE IS INGEDIEND MET EEN MINIMUM VAN 3 MAANDEN VOOR VERVALDATUM VAN DE REGISTRATIE.

IP-adres

Een uniek nummer bestaande uit 4 reeksen cijfers (IPv4) of 8 reeksen van 4 hexadecimale cijfers (IPv6) die op het Internet gebruikt worden voor het uniek identificeren van machines en/of (een) locatie(s).

Hostprovider

Registratie van Domeinnamen in samenwerking met o.a. de DNS.be, Enom, Eurodns. Beheer van servers waarop de programmatuur en data elektronisch is opgeslagen, opgevraagd, verstuurd en gewijzigd kan worden; Toezicht op het actief zijn van de Services zoals beschreven in de overeenkomst; beschikbaar stellen van ruimte op de datavloer van MDG Promotions bvba voor servers van de Afnemer waarbij de Afnemer zelf zorg draagt voor onderhoud en systeembeheer;

Programmatuur

De Software die door MDG Promotions bvba aan Afnemer wordt verstrekt of anderszins ter beschikking wordt gesteld in het kader van de diensten van MDG Promotions bvba.

Password

Het wachtwoord gemaakt van tekens, letters en cijfers welke samen met de Username toegang geeft tot Services van MDG Promotions bvba.

User name

De gebruikersnaam gemaakt van tekens, letters en cijfers welke samen met het Password toegang geeft tot Services van MDG Promotions bvba.

Artikel 1 Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van MDG Promotions bvba en elke rechtsbetrekking tussen MDG Promotions bvba en Afnemer.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden treden in de plaats van eerdere Algemene Voorwaarden.

1.3 Bedingen die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen hebben slechts gelding indien en voor zover zij tussen MDG Promotions bvba en Afnemer schriftelijk tot stand zijn gekomen.

1.4 In alle gevallen waarin een Overeenkomst met Afnemer eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de rechtsbetrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die Overeenkomst noodzakelijk is.

1.5 Uitdrukkelijk worden de algemene en specifieke voorwaarden van de Afnemer met betrekking tot de onderliggende overeenkomst afgewezen.

1.6 De toepasselijkheid van onderhavige Algemene Voorwaarden brengt niet met zich mee dat er een overeenkomst tussen afnemer en MDG Promotions bvba is ontstaan. Iedere overeenkomst is aangegaan met één van de hierboven genoemde vennootschappen die zich op dat moment als contractant heeft opgeworpen en als zodanig de offerte heeft gepresenteerd en/of heeft ondertekend.

Artikel 2 De overeenkomst

2.1 Aanbieding

2.1.1 Door MDG Promotions bvba gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn 7 weekdagen geldig. De gedane aanbiedingen en/of prijsopgaven zijn louter indicatief, tenzij anders wordt bepaald. 

2.2 Totstandkoming

2.2.1 Een overeenkomst komt onder meer via de website van MDG Promotions bvba tot stand nadat op basis van de uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht op de website door Afnemer een opdracht is verstrekt, door MDG Promotions bvba deze opdracht is aanvaard én deze aanvaarding voor Afnemer toegankelijk is, ongeacht de woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot stand is gekomen danwel ten uitvoer dient te worden gelegd. MDG Promotions bvba reageert zo spoedig mogelijk. MDG Promotions bvba is nimmer verplicht een opdracht te aanvaarden. Een enkele ontvangstbevestiging impliceert niet dat MDG Promotions bvba de opdracht aanvaardt.

2.2.2 Indien Afnemer niet alle door MDG Promotions bvba gevraagde gegevens verstrekt, is MDG Promotions bvba gerechtigd naar eigen goeddunken de opdracht te aanvaarden of te weigeren. Indien zij de opdracht aanvaardt is artikel 3.3 van toepassing met betrekking tot eventueel extra te verrichten werkzaamheden.

2.2.3 MDG Promotions bvba is na verzending van de opdracht niet verplicht invoerfouten te laten inzien en te laten herstellen door Afnemer. Voor zover het persoonsgegevens betreft wordt opgemerkt dat er wel de mogelijkheid bestaat voor betrokkene om zijn/haar gegevens te (laten) corrigeren.


2.3 Duur van de overeenkomst

2.3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij er schriftelijk een andere periode is overeengekomen. De overeenkomst wordt ieder jaar automatisch en stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd.

2.3.2 De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt voor Afnemer ten minste drie (3) kalendermaanden, met dien verstande dat Afnemer de overeenkomst alleen per de eerste van een maand kan opzeggen. Opzegging is enkel mogelijk tegen het einde van een periode als gesteld onder 2.3.1 van deze voorwaarden.

2.3.3 Een opzegging dient schriftelijk en per aangetekende post te worden gedaan en voorzien van een handtekening van een daartoe bevoegd persoon.

2.3.4 MDG Promotions bvba heeft het recht de Overeenkomst op ieder moment schriftelijk of per e-mail te beëindigen, waarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht dient te worden genomen. Indien Afnemer gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vier maanden geen gebruik maakt van de dienst, heeft MDG Promotions bvba het recht een aansluiting zonder nadere kennisgeving direct af te sluiten.

2.3.5 Iedere tekortkoming van Afnemer geeft MDG Promotions bvba het recht haar verbintenissen op te schorten of hetgeen Afnemer door middel van haar Diensten openbaar maakt te blokkeren. Zolang die situatie voortduurt zullen de gebruiksrechten van Afnemer zijn opgeschort. Het bepaalde in de vorige 2 volzinnen ontslaat Afnemer niet van zijn of haar contractuele verplichtingen.

2.4 Beëindiging

2.4.1 Indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met MDG Promotions bvba gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het naar het oordeel van MDG Promotions bvba aan ernstige twijfel onderhevig is of Afnemer in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens MDG Promotions bvba te voldoen, is MDG Promotions bvba gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen Dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat MDG Promotions bvba tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan MDG Promotions bvba toekomende rechten uit de overeenkomst en/of de wet.

2.4.2 MDG Promotions bvba is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Diensten te staken indien Afnemer: aan MDG Promotions bvba valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven; de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan; in strijd handelt met deze voorwaarden; Afnemer in staat  van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend; Afnemer surséance van betaling heeft aangevraagd; Afnemer onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden; in geval van liquidatie van Afnemer alsmede indien ten laste van Afnemer enig executoriaal beslag wordt gelegd.

2.4.3 MDG Promotions bvba behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder opgave van reden, per direct te ontbinden, indien Afnemer zich schuldig maakt aan wangedrag, zulks ter beoordeling van MDG Promotions bvba.

2.4.4 Opschorting door MDG Promotions bvba op grond van artikel 2.4.1 en/of 2.4.2 laten de betalingsplicht van Afnemer onverlet. Bij ontbinding door MDG Promotions bvba op grond van artikel 2.4.1 en 2.4.2 zal Afnemer binnen drie (3) werkdagen een schadevergoeding voldoen voor alle lopende diensten voor de periode van de feitelijke ontbindingsdatum tot aan de contractuele einddatum.

2.4.5 Iedere gerechtelijke uitspraak welke één of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig verklaart, laat de overige bepalingen intact.

2.5 Overdraagbaarheid

2.5.1 Afnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten uit de overeenkomst aan enige derde over te dragen, behoudens met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MDG Promotions bvba.

2.5.2 MDG Promotions bvba is gerechtigd de rechten en plichten uit een overeenkomst over te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij MDG Promotions bvba naast die derde zelf aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit die overeenkomst, hetzij de overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door MDG Promotions bvba gedreven onderneming.

2.6 Wijzigingen

2.6.1 Wijziging voorwaarden

MDG Promotions bvba heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen. In dat geval zal MDG Promotions bvba hetzij schriftelijk hetzij via e-mail aan haar klanten kenbaar maken dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd met aanduiding van de datum waarop deze van kracht worden.. Op verzoek van Afnemer zal MDG Promotions bvba kosteloos een kopie van de aangepaste algemene voorwaarden toesturen. Op de website van MDG Promotions bvba zullen altijd de meest actuele voorwaarden staan. Afnemer kan tot 14 dagen na het uitkomen van de nieuwe voorwaarden schriftelijk bezwaar maken tegen deze voorwaarden. Indien Afnemer geen bezwaar maakt, wordt hij geacht te hebben ingestemd met de nieuwe algemene voorwaarden.

2.6.2 Prijswijziging

Prijswijziging zal plaatsvinden volgens de bepalingen van artikel 4 van deze Algemene voorwaarden.

Artikel 3 De levering

3.1 Na totstandkoming van de Overeenkomst zal MDG Promotions bvba zo spoedig mogelijk overgaan tot levering van de Diensten zoals vermeld in de Overeenkomst.

3.2 Een overeengekomen leveringstermijn is niet fataal en louter beschrijvend. Mocht Afnemer menen dat zijdens MDG Promotions bvba geen tijdige levering heeft plaatsgevonden dan dient Afnemer MDG Promotions bvba schriftelijk in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te geven alsnog tot levering over te gaan. Mocht opnieuw levering uitblijven wegens omstandigheden die aan MDG Promotions bvba zijn toe te rekenen, dan is Afnemer gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan en heeft hij recht op restitutie van reeds betaalde gelden voor de lopende abonnementsperiode.


3.3 Afnemer is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door MDG Promotions bvba mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt doordat Afnemer niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt Afnemer een vergoeding aan MDG Promotions bvba op basis van de door haar gehanteerde tarieven.

3.4 MDG Promotions bvba is gerechtigd de levering van Diensten zonder voorafgaande waarschuwing en met onmiddellijke ingang op te schorten of stop te zetten indien: 1) Afnemer op enigerlei wijze in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden en na ingebrekestelling er geen blijk van geeft alsnog binnen de gestelde termijn na te zullen komen; 2) MDG Promotions bvba aanwijzingen heeft dat er misbruik gemaakt wordt van de geleverde Diensten/ Programmatuur, al dan niet door Afnemer; 3) er sprake is van een overmachtsituatie zoals genoemd in artikel 7.4.

3.5 MDG Promotions bvba kan Afnemer nadere termijnen of voorwaarden stellen alvorens de dienstverlening te continueren, voor zover deze nadere voorwaarden passen binnen het kader van de gemaakte afspraken danwel ingeval zich één van de onder artikel 3.4 genoemde situaties voordoet.

Artikel 4 Prijs/betaling

4.1 Prijs

4.1.1 Alle prijzen voor de diensten en/of producten van MDG Promotions bvba worden in rekening gebracht vanaf het tot stand komen van de Overeenkomst. MDG Promotions bvba brengt de prijzen in rekening door facturen in Euro’s aan Afnemer te zenden.

4.1.2 MDG Promotions bvba is gerechtigd gedurende de looptijd van een overeenkomst de prijzen jaarlijks te verhogen met een marge van maximaal 5% vermeerderd met inflatie correctie. Indien de prijsverhoging buiten die marge valt, is Afnemer gerechtigd de overeenkomst tegen de datum dat de prijsverhoging ingaat, op te zeggen.

4.1.3 Indien zich een verhoging van de door MDG Promotions bvba te maken kosten voordoet, die niet op grond van een overeenkomst voor rekening van Afnemer is en waarop MDG Promotions bvba geen invloed kan uitoefenen zoals bijvoorbeeld prijsverhogingen van leveranciers van MDG Promotions bvba, kan MDG Promotions bvba, mits een periode van drie maanden na aanvang van de overeenkomst is verstreken, de prijs verhogen. Indien deze verhoging meer bedraagt dan 15% van de overeengekomen prijs kunnen partijen de betreffende overeenkomst beëindigen met dien verstande dat Afnemer gehouden is MDG Promotions bvba te betalen voor het reeds door MDG Promotions bvba geleverde en/of reeds ingekochte en zonder dat partijen jegens elkaar gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

4.1.4 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.

4.1.5 Door Afnemer betaalde vergoedingen zien slechts op door MDG Promotions bvba verstrekte Diensten en zien derhalve niet op bijvoorbeeld door Afnemer te maken of gemaakte telefoonkosten, kosten voor kabelaansluiting of andere kosten voor de verbinding met het systeem van MDG Promotions bvba of transport  van informatie tussen het systeem van MDG Promotions bvba en Afnemer.

4.2 Betaling

4.2.1 Facturen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur. Indien Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet zal MDG Promotions bvba € 15,- administratiekosten in rekening brengen. Na het verstrijken van de betalingstermijn is Afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en aansprakelijk voor de door MDG Promotions bvba geleden en te lijden schade, ongeacht de hoogte van het factuur bedrag. Indien MDG Promotions bvba tot buitengerechtelijke incasso overgaat komen de kosten daarvan ad 15% over het factuurbedrag, met een minimum van € 50,- en vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, voor rekening van Afnemer. MDG Promotions bvba maakt aanspraak op vergoeding van wettelijke rente vanaf de vervaldata van de facturen. 

4.2.2 Betalingen dienen door Afnemer te geschieden zonder dat hem een recht op verrekening, korting of compensatie uit welke hoofde dan ook toekomt.

4.2.3 Betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot voldoening van enige verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Afnemer vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

4.2.4 MDG Promotions bvba is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van Afnemer. MDG Promotions bvba kan daartoe redelijke zekerheid - in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie - voor nakoming van betalingsverplichtingen van Afnemer verlangen. Afnemer is gehouden op eerste verzoek van MDG Promotions bvba, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

4.2.5 Zolang Afnemer geen volledige betaling heeft verricht, kan hij geen gebruik maken van de Diensten van MDG Promotions bvba en blijft een eventueel op zijn verzoek aangevraagde Dienst ter beschikking van MDG Promotions bvba, zulks ongeacht de rechten welke Afnemer op deze Dienst zou kunnen doen gelden; van die rechten wordt hij geacht uitdrukkelijk afstand te hebben gedaan, tot volledige betaling van de factuur en eventueel bijkomende kosten heeft plaatsgevonden, waarna zijn aanspraken weer herleven. MDG Promotions bvba draagt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat de Domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en verkregen.

4.2.6 Bij het niet betalen van facturen met betrekking tot domeinregistraties, heeft MDG promotions het recht deze domeinnaam te laten vervallen en desgewenst op naam van MDG Promotions bvba te herregistreren. In geval van faillissementen vervalt de domeinnaam automatisch en zal de domeinnaam niet opnieuw geregistreerd worden. Welke dus inhoud dat deze vrij komt op vervaldatum.

4.2.7 Na het verstrijken van de vervaldatum van één of meer facturen, is MDG Promotions bvba conform artikel 2.3.5 gerechtigd om al haar diensten op te schorten en de toegang tot haar ruimten aan de afnemer te ontzeggen. Voorts mag zij een retentierecht doen gelden ten aanzien van de in bezit van Afnemer zijnde apparatuur. Indien en zodra de Afnemer de betalingsachterstand volledig teniet gedaan heeft, dan wel zekerheid gesteld heeft voor dat bedrag, zal het recht op retentie niet langer worden gehandhaafd. Dit artikel laat het recht tot ontbinding van de overeenkomst conform artikel 2.4.1 onverlet.

Artikel 5 Beheer

5.1 MDG Promotions bvba is altijd gerechtigd de door haar gebruikte apparatuur, programmatuur en werkwijze te wijzigen. MDG Promotions bvba wordt daardoor jegens Afnemer niet aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door Afnemer geleden schade. MDG Promotions bvba zal aanpassingen die inspanningen van Afnemer noodzakelijk maken een redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd op haar website publiceren. MDG Promotions bvba zal het bestaan van deze aanpassingen per email of brief aan Afnemer melden.

5.2 MDG Promotions bvba is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en Gebruikersnamen van Afnemer te veranderen met
 dien verstande dat deze wijzigingen -indien en voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is- vijf dagen voordat deze wijzigingen ingaan, uitsluitend per email of brief aan Afnemer zullen worden medegedeeld.

5.3 MDG Promotions bvba is gerechtigd in het kader van (vervangend) onderhoud haar systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan Afnemer verschuldigd te zijn. Behoudens in geval van overmacht heeft MDG Promotions bvba de plicht Afnemer van het buiten gebruik stellen tijdig in kennis te stellen. In geval van overmacht zal MDG Promotions bvba, indien mogelijk Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen.

5.4 MDG Promotions bvba is gerechtigd doch niet verplicht al die technische maatregelen te nemen die ervoor zorg dragen dat Afnemer zich aan de overeengekomen technische specificaties houdt en/of andere verbintenissen naleeft. Indien Afnemer gehouden is (reclame)uitingen van MDG Promotions bvba op de servers, de homepage, of elders op zijn site te tonen, is MDG Promotions bvba gerechtigd deze uitingen zelf te plaatsen en verwijderingen daarvan of het onzichtbaar maken daarvan, ongedaan te maken. Eventuele schade ontstaan bij het verrichten van deze handelingen komt voor rekening van Afnemer.

5.5 Afnemer verklaart MDG Promotions bvba niet aansprakelijk te stellen voor eventuele uitval van de game- , email, backup, bouncer, ftp, voice, name of webhostingserver door technische of andere storingen.

5.6 MDG Promotions bvba behoudt zich het recht voor het IP-adres en poort van de game- , email, backup, bouncer, ftp, voice, name of webhostingserver te wijzigen.

Artikel 6 Gegevensbescherming

6.1 Persoonsgegevens

6.1.1 De door de Afnemer opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de gesloten Overeenkomst. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Afnemer zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring die raadpleegbaar is via onze website en de relevante wetsbepalingen. Alle persoonsgegevens die MDG Promotions bvba verwerkt ter uitvoering van de Overeenkomst zullen tevens uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring en de relevante wetsbepalingen. 

6.2 Programmatuur en Intellectuele eigendom

6.2.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten betreffende de producten en handelsnamen blijven behouden bij MDG Promotions bvba. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het is de Afnemer verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten, tenzij het gaat om een gebruik conform de bepalingen in 6.2.2 en 6.2.3. 

6.2.2 Aan Afnemer wordt voor de duur van de Overeenkomst een niet exclusieve en niet overdraagbare licentie verstrekt om de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te gebruiken voor de Dienst. Afnemer gaat akkoord met de licentievoorwaarden behorend bij de Programmatuur en de documentatie.

6.2.3 Het is Afnemer niet toegestaan de Programmatuur en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie te vermenigvuldigen en/of te kopiëren en/of openbaar te maken en/of te verspreiden, anders dan noodzakelijk is voor het normale eigen gebruik van de dienst en back-up doeleinden. Bij het maken van back-up kopieën zal Afnemer alle tekens, die bepalend zijn voor eigendom en herkomst, onverlet laten.

6.2.4 Afnemer onthoudt zich van het (laten) aanbrengen van enige wijziging en/of toevoegingen in of het verwijderen van (delen van) Programmatuur en/of enige merken, copyright, noties of andere aanduidingen.

6.2.5 Het is Afnemer niet toegestaan derden gebruik van de Programmatuur en/of de daarbij behorende documentatie te laten maken.

6.3 Domeinnamen en IP-adressen

6.3.1 Indien is overeengekomen, dat MDG Promotions bvba voor Afnemer zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adressen, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

6.3.2 Op aanvraag en gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn van toepassing de dan geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties. De desbetreffende instantie beslist over de verlening van Domeinnaam en/of IP-adressen. MDG Promotions bvba vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. MDG Promotions bvba aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verkrijgen van de door Afnemer gevraagde Domeinnaam en/of IP-adressen.

6.3.3 Een aanvrager kan uitsluitend uit de bevestigingsbrief van MDG Promotions bvba, inhoudende dat de gevraagde Domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.

6.3.4 Domeinnamen worden geregistreerd op naam van Afnemer en Afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. Afnemer vrijwaart MDG Promotions bvba tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam MDG Promotions bvba haar bemiddeling heeft verleend.

6.4 Toegangscodes

6.4.1 Afnemer dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan Afnemer verzonden toegangscodes en dient deze doelmatig te beveiligen.

6.4.2 Afnemer dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan MDG Promotions bvba te melden.

6.4.3 Afnemer is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan Afnemer verzonden toegangscodes niet of niet meer in het bezit van Afnemer zijn of in het bezit van derden komen, ook indien dit gebeurt tijdens het verzenden per post van deze codes aan Afnemer. Afnemer is aansprakelijk voor het gebruik van zijn toegangscodes door derden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Aansprakelijkheid

7.1.1 Afnemer dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur, onder meer door middel van het regelmatig maken van volledige back-ups. MDG Promotions bvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van Programmatuur bij uitvoering van de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan (w.o. virussen en inductieschade). Behoudens in het geval waarbij Afnemer deze service bij MDG Promotions bvba heeft ondergebracht, in welke situatie MDG Promotions bvba uitsluitend aansprakelijk is voor de direct geleden schade als gevolg van bovenstaande gebeurtenissen.

7.1.2 MDG Promotions bvba is niet aansprakelijk voor mogelijke schade die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door grove schuld of opzet van MDG Promotions bvba, welke aansprakelijkheid is beperkt tot een maximum van het bedrag van de opdracht. Aansprakelijkheid van MDG Promotions bvba voor indirecte schade, daaronder begrepen doch niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.1.3 Mocht, onverminderd het in het voorgaande lid bepaalde, enige aansprakelijkheid van MDG Promotions bvba worden aangenomen, dan is de vergoedingsplicht van MDG Promotions bvba beperkt tot de vergoeding waarop MDG Promotions bvba voor de door haar geleverde Dienst recht heeft, waaruit de schade is ontstaan, met dien verstande dat indien er sprake is van een overeenkomst met een duur van meer dan een maand, de aansprakelijkheid is beperkt tot de vergoeding die Afnemer over één maand verschuldigd is.

7.1.4 Voor uitbreiding van de vergoedingsplicht van MDG Promotions bvba, zoals bepaald in artikel 7.1.3, kan MDG Promotions bvba in opdracht van Afnemer, een aanvullende verzekering afsluiten. De afsluit- en premiekosten zullen bij Afnemer in rekening worden gebracht.

7.1.5 Eventuele fouten in het geleverde dient Afnemer binnen 8 (acht) werkdagen schriftelijk aan MDG Promotions bvba te melden. Indien zulks niet of niet tijdig wordt gemeld, vervalt het recht tot één van de herstelverplichtingen genoemd in artikel 7.1.6.

7.1.6 Afnemer is gehouden alle medewerking te verlenen aan het door MDG Promotions bvba in te stellen onderzoek naar de klacht. Indien en voor zover MDG Promotions bvba van oordeel is dat Afnemer correct, terecht en tijdig heeft geklaagd, dan zal MDG Promotions bvba, zulks te harer keuze, ofwel de dienst alsnog op juiste wijze leveren, ofwel Afnemer een korting op de prijs verlenen, ofwel Afnemer terzake voor enig bedrag crediteren. Door de voldoening door MDG Promotions bvba aan een van deze herstelverplichtingen zal MDG Promotions bvba jegens Afnemer geheel en al zijn gekweten en niet tot verdere vergoeding zijn gehouden.

7.1.7 De in dit artikel opgenomen bedingen die de aansprakelijkheid respectievelijk de vergoedingsverplicht van MDG Promotions bvba beperken, worden mede gemaakt ten behoeve van derden die door MDG Promotions bvba ter uitvoering van haar overeenkomst met Afnemer worden ingezet. Deze derden kunnen derhalve direct een beroep op deze bepalingen doen. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan bedragen, gelden voor de totale aansprakelijkheid van MDG Promotions bvba en van de door haar ingeschakelde derden tezamen, en cumuleren niet per aangesproken partij.

7.1.8 De eventuele aansprakelijkheid van MDG Promotions bvba voor producten van derden, waaronder mede begrepen hetgeen genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden, zal in geen geval meer omvatten dan hetgeen op betreffende derde of derden verhaalbaar zal blijken.
7.2 Positie Afnemer

7.2.1 Afnemer garandeert MDG Promotions bvba dat (het uitvoeren van) de door hem aan MDG Promotions bvba verstrekte opdracht, noch de feitelijke en/of rechtshandelingen die Afnemer met gebruikmaking van de Diensten van MDG Promotions bvba verricht, noch de registratie en inwerkingstelling van zijn domeinnaam, noch de Programmatuur en/of het overige materiaal en/of informatie ten behoeve van of vermeld op haar website, inbreuk maakt op enig (subjectief) recht van een derde, dan wel op enige rechtsregel, onverschillig uit welk rechtstelsel afkomstig. Tot de hier bedoelde rechten behoren onder meer rechten van intellectuele eigendom en rechten en verplichtingen voortkomend uit regelgeving betreffende bescherming van persoonsgegevens, E-commerce regelgeving, consumentenbescherming en fiscale regelgeving.

7.2.2 Indien MDG Promotions bvba reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige daad of van mogelijk strafbaar gedrag van Afnemer, dan wel indien zij hiervan kennis neemt, is zij gerechtigd haar dienstverlening geheel of ten dele op te schorten totdat Afnemer tot tevredenheid van MDG Promotions bvba aantoont dat hiervan geen sprake is dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake is. MDG Promotions bvba is door deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door Afnemer terzake van de opschorting geleden schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door MDG Promotions bvba ten onrechte geschiedde.

7.2.3 In geval zich een situatie voordoet zoals in de artikelen 7.2.2 blijven de contractsverplichtingen van Afnemer onverkort van kracht.

7.2.4 Afnemer vrijwaart MDG Promotions bvba terzake van enige actie van derden of van het bevoegd gezag terzake van de in dit artikel opgenomen bepalingen. Afnemer is aansprakelijk voor de volledige eventueel door MDG Promotions bvba geleden of te lijden schade en kosten, waarin begrepen de volledige buitengerechtelijke kosten en kosten van juridische bijstand van MDG Promotions bvba.

7.2.5 Afnemer is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor het aangaan van overeenkomsten met derden ten behoeve van het verrichten van betalingen via Internet, zoals, maar niet beperkt tot, banken en credit-card maatschappijen, ook indien de functionaliteit ten behoeve van dergelijke betalingen in de geleverde of ter beschikking gestelde Programmatuur is opgenomen. MDG Promotions bvba is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.

7.2.6 Het is Afnemer uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming op te treden als tussenpersoon of wederverkoper van diensten en/of producten van MDG Promotions bvba. Zonder voornoemde toestemming is MDG Promotions bvba gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen.
7.3 Gebruikskader

7.3.1 Behoudens voor zover zij hiertoe wettelijk gehouden zou zijn, onthoudt MDG Promotions bvba zich van controle van de inhoud van de website van Afnemer dan wel van enige andere controle terzake van het gebruik van de door haar aan Afnemer geboden dienstverlening. MDG Promotions bvba is echter gerechtigd haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk tussentijds op te schorten of te beëindigen bij storingsveroorzakende gedragingen van Afnemer. Bij het beëindigen van haar dienstverlening houdt MDG Promotions bvba zich het recht voor de kosten voor de gehele duur van de overeenkomst in rekening te brengen aan Afnemer. MDG Promotions bvba is gerechtigd de storingveroorzakende gedragingen van Afnemer te beëindigen, zonder daarvoor schadeplichtig te worden, onder meer indien zij kennis neemt of door derden op de hoogte wordt gesteld van:

1) Het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar of rechthebbende daarvoor expliciete toestemming heeft gegeven aan Afnemer alsmede het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen;

2) Het (trachten te) onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft gegeven;


3) Het zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende publiceren van documenten op Internet waarop intellectuele eigendoms- of andere rechten rusten, zoals bijvoorbeeld auteursrecht of merkenrecht, of een link naar dergelijke documenten publiceren;

4) Het hinderen van een andere gebruiker bij diens gebruik van het Internet of Internetfaciliteiten, bijvoorbeeld door het verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het trachten een systeem te overbelasten;

5) Het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen;

6) Het (seksueel) intimideren van andere gebruikers van het Internet en het verspreiden, toegankelijk maken of toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privé-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie en/of terrorisme;

7) Het zodanig gebruik maken van de diensten van MDG Promotions bvba dat daardoor de juiste werking van computersystemen van MDG Promotions bvba of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van MDG Promotions bvba worden gehinderd en/of belemmerd.

7.3.2 MDG Promotions bvba zal de toegang tot de website en/of informatie van Afnemer blokkeren, dan wel de website en/of informatie verwijderen, dan wel de website en/of informatie ter beschikking stellen zodra een rechter of administratieve autoriteit dit heeft bevolen. Hierdoor wordt MDG Promotions bvba niet schadeplichtig jegens Afnemer.

7.4 Overmacht

7.4.1 In geval van overmacht kan Afnemer MDG Promotions bvba nimmer op haar verplichtingen aanspreken. Van overmacht is sprake indien MDG Promotions bvba wordt verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen door een oorzaak welke niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening dien te komen.

7.4.2 Indien MDG Promotions bvba ten tijde van de overmacht nog gedeeltelijk kan presteren, dan wel heeft gepresteerd, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.4.3 Indien door overmacht MDG Promotions bvba langer dan een maand niet aan haar verplichtingen kan voldoen zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zij het met vergoeding door Afnemer van de inmiddels door MDG Promotions bvba gemaakte kosten.

Artikel 8 Toepasselijk recht

8.1 Rechts- en forumkeuze

8.1.1 Op alle overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Belgisch recht van toepassing.

8.1.2 Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit of in samenhang met de overeenkomst uitsluitend voorleggen aan de bevoegde rechter te Antwerpen, doch niet eerder dan nadat een bemiddelingspoging is mislukt, tenzij MDG Promotions bvba ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

8.2 Verval van vorderingen
Alle rechtsvorderingen van Afnemer jegens MDG Promotions bvba, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, vervallen na verloop van een jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan.
8.3 Bewijs

8.3.1 De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van MDG Promotions bvba leveren volledig bewijs op van de stellingen van MDG Promotions bvba, behoudens tegenbewijs.

8.3.2 Onder “schriftelijk” wordt in deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” verstaan.
8.4 Niet bindende bepalingen
Indien een of meer bepalingen van deze overeenkomst onverbindend zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen verplichten zich om een niet-verbindende bepaling te vervangen door een bepaling die wel verbindend is en die zo min mogelijk afwijkt van de niet-verbindende bepaling.

Artikel 9 Slotbepalingen

9.1 Afnemer verleent hierbij op voorhand toestemming en medewerking aan volledige overdracht door MDG Promotions bvba van de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst aan een derde voor zover de overdracht noodzakelijk is in het kader van een eventuele bedrijfsovername van MDG Promotions bvba voorzover MDG Promotions bvba nakoming van hetgeen overeen is gekomen met Afnemer garandeert.

9.2 Wijzigingen in de bevoegdheid van Afnemer, van zijn vertegenwoordigers of gemachtigden, zullen ook al heeft inschrijving daarvan in openbare registers plaatsgevonden, tegenover MDG Promotions bvba eerst van kracht worden nadat MDG Promotions bvba daarvan schriftelijk door Afnemer in kennis is gesteld.

9.3 Afnemer is verplicht van iedere voorgenomen adreswijziging en/of factuurgegevens onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan MDG Promotions bvba. Afnemer kiest in haar relatie tot MDG Promotions bvba uitdrukkelijk domicilie op het laatste door Afnemer aan MDG Promotions bvba schriftelijk opgegeven adres.

9.4 Afnemer dient ingeval van een mogelijk faillissement, surseance van betaling of schuldsaneringsregeling MDG Promotions bvba hiervan via haar curator of bewindvoerder onverwijld in kennis te stellen.

9.5 De algemene voorwaarden zullen op verzoek van Afnemer zonder kosten worden toegestuurd.
Servercolocate

Website ontworpen door MDG CREATIVITY | © MDG PROMOTIONS BV    BTW BE0456494965